Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 4 - tháng 07.2022): lắp đặt thang máy; lát gạch wc tầng 8; kéo dây cáp nguồn tầng 15.
- Tháp A: chống thấm tầng 11; thi công hệ thống PCCC tầng 21, thi công M&E; trát tường tầng 24
- Tháp B: thi công hệ thống PCCC tầng 19; trát tường tầng 21

Hình ảnh tổng quan

Lắp đặt thang máy

Lát gạch wc tầng 8

Chống thấm tầng 11 – tháp A

Kéo dây cáp nguồn tầng 15

Thi công hệ thống PCCC tầng 19 – tháp B

Thi công hệ thống PCCC tầng 21 – tháp A

Thi công M&E tháp A

Trát tường tầng 21- tháp B

Trát tường tầng 24 – tháp A