Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 11.2021): Bê tông cột lam mái; tô ngoài tháp A; xây tường tầng 19, 21, 22 - tháp B và tầng 25 - tháp A.