Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 2 - tháng 02.2022):
  • Tháp A: thi công lam mái.
  • Tháp B: tô tường ngoài, thi công M&E, xây tường ngăn tầng 20.
Hình ảnh tổng quan dự án

Thi công lam mái – tháp A

Tô tường ngoài – tháp B

Thi công M&E – tháp B

Xây tường ngăn tầng 20 – tháp B

Xây tường ngăn tầng 20 – tháp B