Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 1 - tháng 05.2022):  Kiểm tra ghém trước khi cán nền, lắp dựng cửa nhôm, thi công hệ thống M&E, thi công hệ thống PCCC, thi công hệ thống thoát nước, tô tường hành lang, tô tường trong – tầng 10.

Hình ảnh tổng quan dự án

Kiểm tra ghém trước khi cán nền

Lắp dựng cửa nhôm

Thi công hệ thống M&E

Thi công hệ thống M&E

Thi công hệ thống M&E

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống thoát nước

Tô tường hành lang

Tô tường trong – tầng 10