Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 4 - tháng 06.2022): Đóng trần thạch cao tầng 10, kéo dây cáp nguồn tầng 10 và tầng 11, thi công ống điện hành lang tầng 12, tô tường tầng 18 và tầng 19, thi công hệ ĐHKK tầng 21, thi công cáp nước tầng 21.

Đóng trần thạch cao tầng 10

Kéo dây cáp nguồn tầng 10

Kéo dây cáp nguồn tầng 11

Thi công ống điện hành lang tầng 12

Tô tường tầng 18

Tô tường tầng 19

Thi công hệ ĐHKK tầng 21

Thi công cáp nước tầng 21