Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 1 - tháng 11.2021): Thi công hệ lam mái và tô ngoài tháp A.