Tiến độ dự án Aurora Residences (tuần 3 - tháng 11.2022): Nghiệm thu lắp đặt cửa nhôm, nghiệm thu trát tường tầng 23 – tháp B, trát tường tầng 24 – tháp B

 
Hình ảnh tổng quan dự án

Nghiệm thu lắp đặt cửa nhôm

Nghiệm thu trát tường tầng 23 – tháp B


Trát tường tầng 24 – tháp B


Trát tường tầng 24 – tháp B